Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.1. Sözleşmenin devamında Subwoo E-ticaret Sistemi kullanıcısı olan bahsi
geçen kişi/kurum kısaca MÜŞTERİ olarak, Üretici ve Yer sağlayıcı Firma Subwoo Teknoloji A.Ş. ise
kısaca Subwoo olarak anılacaktır.

1.2. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması
halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde
karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan
ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında
gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu
değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan
evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi
kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan Subwoo Akıllı Elektronik Ticaret Sistemi isimli
bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün
bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve
satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile
birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini,
sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.
Kaşe ve İmza
2 / 6
Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. Subwoo
paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA ESASLARI
3.1. Subwoo Akıllı E-ticaret Sistemi belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir
yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti
tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri
yaptığını beyan ve taahhüt eder.
3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi Subwoo Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı
tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi (1) (bir) yıl’dır. Müşterinin kusurundan yada müşteriden kaynaklanan,
hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım
tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları
gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.
3.3. Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama
sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih
ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede
belirlenmiştir. Kiralama bedelinin yada yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından
ödenmemesi durumunda Subwoo sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.
3.4. Subwoo, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi
bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ’ye ait veritabanında yer alan son siparişler, üye ve
ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) Gün içinde
müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri
güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikler Subwoo sistemden silinir. MÜŞTERİ
kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan
sistem çalışmaya devam eder.
3.5. MÜŞTERİ, Subwoo‘dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve
sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun Subwoo ‘un önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara
kiralayamaz, (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş
bu madde’nin ihlali Subwoo’a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.
3.6. Subwoo, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin
Subwoo kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve
tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden
faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak Subwoo logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa
bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.
3.7. Subwoo MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya
kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere
bırakabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan kişi veya
kurumların yüklendikleri hizmetleri yerine getirmemesinden veya eksik olarak yerine getirmesinden Subwoo
sorumlu tutulamaz.

4. GİZLİLİK İLKESİ
4.1. Subwoo, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek Subwoo gerekse
herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt
garanti altındadır.
4.2. Yazılım kiralama hizmeti Subwoo’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde Subwoo dışında hiç kimse
FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım
kaynak kodları ve veritabanı Subwoo kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve
veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının
kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendiside hiçbir şekilde alamaz.
4.3. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini Subwoo kesinlikle
sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin
sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel
bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk Subwoo’un açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin
alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) MÜŞTERİ’ye aittir.
4.4. Subwoo herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik
Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı Subwoo Akıllı E-Ticaret Sisteminde
başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. Subwoo tüm bankalar için 3D Secure POS
Kaşe ve İmza
3 / 6
altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını
ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden
Subwoo sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları
bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan Subwoo sorumlu tutulamaz.
4.5. MÜŞTERİ ve Subwoo kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm
fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı
dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya
duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin
yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
4.6. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir
devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü
kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde
edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri,
grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve
öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de
sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM,
servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların
bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan
herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve
alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6. HUKUKİ ESASLAR
6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve
diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak
yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ
HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede
yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı
çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini
kabul ve taahhüt eder.
6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir.
MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini
etkilemez.
6.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk
Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer
ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa
değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki
düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
6.6. Subwoo Akılı E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi
gereken kısımlardan ve içeriklerden Subwoo sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı
içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, Subwoo Akıllı E-ticaret sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve
bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda SUBWOO’nun herhangi bir sorumluluğu
bulunmaz.
6.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, Subwoo’un her
hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye
ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada
gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın Subwoo
tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez. Ancak
içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge’nin (mahkeme ilamı vs.) Subwoo’a sunulması
durumda içerik derhal yayına alınır.
6.8. Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de
Subwoo’un yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
6.9.MÜŞTERİ Subwoo Akıllı E-ticaret Sistemine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve
dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak,
Kaşe ve İmza
4 / 6
sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden
Subwoo hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Subwoo yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar
çerçevesinde siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.
6.10. MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve Subwoo
aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) Subwoo Akıllı E-Ticaret sistemi kullanarak satışını yapamayacağı
istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı
ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili
ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler
ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile Subwoo şirket
prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada
sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine Subwoo vermekte olduğu hizmeti
iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
6.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları
durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi
imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de Subwoo’a karşı
sözleşme hükümleriyle sorumludur.
6.12. MÜŞTERİ Subwoo Akıllı E-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere
herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve
benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), Subwoo kullanım
süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi
müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti
miktarının tespiti hakları Subwoo ’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.
6.13.MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin
neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. Subwoo vermiş olduğu
hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini alacaktır, ancak alınan veri
güvenlik önlemleri kati nitelik taşımamaktadır. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan
doğrudan yada dolaylı zararlardan (ağır teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı
sabit olmadıkça) SUBWOO sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle
Subwoo’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
6.14. Subwoo teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette,
toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen
kabul etmiştir. Subwoo bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile
sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden
kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde
bulunamaz.
6.15. Subwoo, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda
paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.
6.16.Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi
kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı
veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle
Subwoo tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise
Subwoo verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre
esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

7. KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ
Yazılım kiralama başlangıç tarihi SUBWOO Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi 1 (bir) yıl’dır. MÜŞTERİ’nin kusurundan, temerrüdünden yada müşteri-den kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm ak-saklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.
Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce MÜŞTERİ ve SUBWOO TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ sözleşmenin yenilenmesi hususunda mutabakata varması halinde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl süre ile yenilenir, aksi halde kendiliğinden sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli güncel olarak websitesinde belirtilmiştir. (Takip eden yıllarda yenileme ücretlerinde yıllık enflasyon oranında artış yapılır) MÜŞTERİ
dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Bunun
için MÜŞTERİNİN Subwoo ‘a bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunu imzalayarak
fakslaması gerekmektedir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak
uzaması halinde Subwoo aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

8. Subwoo AKILLI E-TİCARET PAKETİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ
A. Akıllı E-ticaret STARTER Paket (STARTER) temel teknik özelliği olarak Kupon Tanımlama, Fatura Yazdırma, Kredi Kartı
İle Ödeme, 3D Secure İle Ödeme, Güçlü Seo, Hızlı E-Ticaret Yapısı, İade Yönetimi, Anında Sanal Pos, Sipariş ve 5 Adet
E-Mail hesabı (Spam Amaçlı kullanılamaz), 1900 GB (Bandtwidth) Trafik genişliğini içermektedir.
Kaşe ve İmza
5 / 6
B. Akıllı E-ticaret TALL Paket (TALL) temel teknik özellikleri Akıllı E-ticaret STARTER özelliklerini içermekte olup,
ek olarak Responsive Hazır Tasarımlar, Kargo Takip, Blog, Instagram Satış, Facebook Satış, Google Shoppping, 100 Adet
E-Mail hesabı (Spam amaçlı kullanılamaz), 3500 GB (Bandtwidth) Trafik genişliği içermektedir.
C. Akıllı E-ticaret GRANDE Paket (GRANDE) temel teknik özellikleri tüm Akıllı e-ticaret TALL paket özelliklerini
içermekte olup, ek olarak Subwoo TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından tanımlı Fiyat karşılaştırma siteleri
entegrasyonları-nı, 300 Adet E-Mail hesabı (Spam amaçlı kullanılamaz), 4500 GB (Bandtwidth) Trafik genişliğini içermektedir.
D. Akıllı E-ticaret VENTİ Paket (VENTİ) temel teknik özellikleri tüm Akıllı e-ticaret GRANDE paket özel-liklerini
içermekte olup, ek olarak Pazaryerleri Entegrasyonu, Google Merchant, Google Merchant, B2B (Bayi Satışı), İçerik
Yönetim Danışmanlığı, Üyeliksiz Alışveriş, CDN Hizmeti, Browser Push, Panelden Sipariş Oluşturma, 1000 Adet E-Mail
hesabı (Spam amaçlı kullanılamaz), 5500GB (Bandtwidth) Trafik genişliğini içermektedir.

MÜŞTERİ Subwoo Akıllı E-ticaret Paketi temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden
incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

9. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER
9.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise Subwoo ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML
altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret Subwoo
tarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.
9.2. MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca
MÜŞTERİ TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri Subwoo’a sunmak ve bildirmek
zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. Subwoo
entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.
9.3. Subwoo, Tedarikçi Firma’nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında
değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ’nin ve
Subwoo’un Sistemleri’nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan Subwoo sorumlu değildir.
9.4. Subwoo tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML
altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle
Subwoo Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞYERİ’ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML
hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak Subwoo
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9.5. Müşteri kendisine Subwoo Akıllı E-ticaret Sistemi ile 10. Maddede seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini
(Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik
alınmaması durumunda Subwoo vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli
olarak her 1 (bir) GB başına 1(bir) USD+KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt
eder.
9.6. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet
verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla)
değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ
değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 150 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür.
9.7. MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün
ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve
ürünün niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

10. ONAY VE YÜRÜRLÜK
Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİNİN Subwoo Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’ni doldurup imzalaması ile
ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından
doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.